සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


...:::::::..... Facebook, Twitter, Google+ කීබෝඩ් Shortcuts ටික මෙන්න ඔයාලටත් ...:::::::..... [ Facebook, Twitter, Google+ , Key Board , Shortcuts For You. ]

අපේ ගොඩක් යාලුවෝ Facebook, Twitter, Google+ ගියාට ඕවගෙ Key Board , Shortcuts දන්නනෙ නෑනෙ...
ඉතින් මම මේ දෙන Key Baord , Shortcuts ටික එයාලට ඉතා වැදගත් වේවි කියල සිතනවා..


# Facebook කී බෝඩ් Shortcuts ටික මෙන්න...

 • j , k — Scroll between News Feed stories
 • p — Post a new status
 • l — Like or unlike the selected story
 • c — Comment on the selected story
 • s — Share the selected story
 • o — Open attachment of the selected story

 • / — Search
 • q — Search chat contacts

 • ? — Show this help dialog
 • Enter — Focus on the text box when making a post
 • Shift + Alt + 0 — Help
 • Shift + Alt + 1 — Home
 • Shift + Alt + 2 — Timeline
 • Shift + Alt + 3 — Friends
 • Shift + Alt + 4 — Inbox
 • Shift + Alt + 5 — Notifications
 • Shift + Alt + 6 — Account Settings
 • Shift + Alt + 7 — Privacy
 • Shift + Alt + 8 — About
 • Shift + Alt + 9 — Terms
 • Shift + Alt + m — New Message

# Twitter කී බෝඩ් Shortcuts ටික මෙන්න..

F Favorite
R Reply
T Retweet
M New direct message
N New Tweet
Enter Open Tweet Details
L Close all open Tweets
Navigation
? List of all shortcuts
J Next Tweet
K Previous Tweet
Space Page down
/ Search
. Go to top and load new Tweets
Timelines
G + H Go Home
G + C Go to Connect
G + A Activity
G + D Discover
G + R Mentions
G + L Lists
G + P Profiles
G + F Favorites
G + M Messages
G + S Settings
G + U Go to user

# Google+ කී බෝඩ් Shortcuts ටික මෙන්න..

K Go to previous item in the stream (feed)
J Go to next item in the stream
Q Search for people to chat with (when chat windows is active)
Space Scroll down
Shift + Space Scroll up
Enter Start new comment (when focused on a post)
Enter + Tab End comment
@ or + Tag someone (start typing a name)

0 Comments:

Tweet Now !!