සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


ඔබේ බ්ලෝග් එකට Timer එකක් ඇතුව හා නැතුව Facebook Pop Up Like Box එකක් දාන ආකාරය. [ How To Add A Facebook Pop Up Like Box With Or Without A Timer. ]

අද වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ වෙබ් හා බ්ලෝග් ලිවිමේ හා පවත්වා ගෙන යාම දැනට හොද තත්වයක් තියේනවා. අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ වෙබ් හා බ්ලෝග් සයිට් 13 000කට වඩා වැඩි ප්‍රමානයක් තියේනවා. ඉතින් , ඒ තරමටම ශ්‍රී ලංකාවේ වෙබ් හා බ්ලෝග් ප්‍රසිද්ධයි.

ඉතින් , මේ වෙබ් හා බ්ලෝග් කරන අය , තමන්ගේ වෙබ් හා බ්ලෝග් සයිට් වලට එක එක විධියේ ගැජට් එකතු කරනවා.
ඉතින්, මේ Facebook Pop Up Like Box එක කියන්නේ ඔයාලගේ වෙබ් හෝ බ්ලෝග් සයිට් එකේ FB Page එකට Likes වැඩි කරගන්න භාවිතා කරන්න පුලුවන් හොදම ක්‍රමයක්.

මේ Facebook Pop Up Like Box වර්ග 2ක් තියේනවා.
ඒ Timer එකක් ඇතුව හා Timer එකක් නැතුව යන ආදි ලෙස වේ.

Timer එකක් තියේන Facebook Pop Up Like Box එකක් බලා ගන්න ඕන නම් , මෙතනින් යන්න.
මේ Facebook Pop Up Like Box එකේ වම් පැත්තේ පහලින් Timer එක බලා ගන්න පුලුවන්.

හරි , ඔයාලටත් මේ වගේ Timer එකක් තියේන Facebook Pop Up Like Box එකක් තමන්ගේ බ්ලෝග් එකට දා ගන්න ඕන නම් , මේ පහල විධියට කරන්න.

1. ) මුලින්ම මේ පහල Code එක Copy කරගන්න.


<!!-- Facebook Like Box With Timer By Seven Net @ www.AllSevenNet.blogspot.com --!!>
<style type='text/css'>
#trickslankapopup{
position: fixed;
top:100px;
z-index:9999;
display:none;
padding:0px;
right:600px;
border:10px solid rgba(82, 82, 82, 0.7);
-webkit-background-clip: padding-box; /* for Safari */
background-clip: padding-box; /* for IE9+, Firefox 4+, Opera, Chrome */
-webkit-border-radius:8px 8px 8px 8px;
-moz-border-radius:8px 8px 8px 8px;
border-radius:8px 8px 8px 8px;
width:400px;
height:360px;
overflow:hidden;
}
#trickslankapopup span{
font-size:20px !important;
font-weight:bold !important;
}
#trickslankapopup h1{
background:#6d84b4 url(http://code.trickslanka.com/image/facebook/%5Bwww.trickslanka.com%5Dh1.png) 98% no-repeat;
border:1px solid #3b5998 !important;
color:#FFFFFF !important;
font-size:20px !important;
font-weight:700 !important;
padding:5px !important;
margin:0 !important;
font-family:'"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif !important;
overflow:hidden !important;
}
.htmlarea{
font-size:12px !important;
font-weight:normal !important;
height:265px !important;
padding:1px !important;
background:#fff !important;
border-bottom:2px solid #ddd;
overflow:hidden !important;
}
#tlfooter{
text-align:left;
background:#F2F2F2 !important;
height:56px !important;
padding:10px 10px 10px 10px !important;
overflow:hidden !important;
}
#tlclose{
float:right;
background-color:#eee !important;
border:1px solid #ccc !important;
color:#111 !important;
font-weight:bold !important;
padding:5px 8px 5px 8px !important;
text-decoration:none !important;
display:inline-block !important;
font-family:'"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif !important;
outline:none !important;
position:relative !important;
font-size:18px !important;
margin:1px !important;
}
#tlclose:active{
top:1px;
left:1px;
}
.grabthis{
bottom:80px;
font:8px "lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;
position:absolute;
right:6px;
text-align:right;
z-index: 99999;
}
.grabthis a{
color: #000;
text-decoration:none;
}
.grabthis a:hover{
text-decoration:underline;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function() {
function trickslanka_ppopup()  {
var sec = 15
var timer = setInterval(function() {
   $("#tlfooter span").text(sec--);
   if (sec == 0) {
      $("#trickslankapopup").fadeOut("slow");
      clearInterval(timer);
   }
},1000);
  var tlwh = jQuery(window).height();
  var tlpph = jQuery("#trickslankapopup").height();
  var tlfromTop = jQuery(window).scrollTop()+50;
 jQuery("#trickslankapopup").css({"top":tlfromTop});}
jQuery(window).fadeIn(trickslanka_ppopup).resize(trickslanka_ppopup)
 //alert(jQuery.cookie('sreqshown'));
 //var tlww = jQuery(window).width();
 //var tlppw = jQuery("#trickslankapopup").width();
 //var tlleftm = (tlww-tlppw)/2;
   var tlleftm = 500;
 //var tlwh = jQuery(window).height();
 //var tlpph = jQuery("#trickslankapopup").height();
 //var tlfromTop = (jQuery(window).scrollTop()+tlwh-tlpph) / 2;
 jQuery("#trickslankapopup").animate({opacity: "1", left: "0" , left:  tlleftm}, 0).show();
     jQuery("#tlclose").click(function() {
jQuery("#trickslankapopup").animate({opacity: "0", left: "-5000000"}, 1000).show();});});
</script>
<div id="trickslankapopup">
<h1>Join us on Facebook</h1>
<div class="htmlarea">
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/SevenNetWebSiteOfficialPage&amp;width=400&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;border_color=%23fff&amp;stream=false&amp;header=false&amp;height=250" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:400px; height:250px;" allowtransparency="true"></iframe>
<div class="grabthis">
By <a href="http://www.AllSevenNet.blogspot.com/" target="_blank">Seven Net</a> / <a href="http://allsevennet.blogspot.com/2013/09/FB-Pop-Up-Like-Box-WithOrWithout-Timer.html" target="_blank">+ Get This !!</a>
</div>
</div>
<div id="tlfooter">
Please wait..<span>10</span> Secofrands
<a href="#" id="tlclose" onclick="return false;">Close</a>
</div>
</div>
<!!-- End Facebook Pop Up Like Box Codes. --!!></!!--></!!-->

2. ) දැන් , ඔබේ බ්ලෝග් එකේ Layout වලට යන්න.

3. ) ඊට පස්සේ , පැත්තකින් තියේන Add a Gadget කියන එක ක්ලික් කරන්න.


4. ) දැන් එන මෙනු එකේ පොඩ්ඩක් පහලට ගිහින් , HTML/JavaScript කියන එක ක්ලික් කරන්න.


5. ) දැන් , එන බොක්ස් එකේ , ලොකු කොටුව ඇතුලේ , අපි අර කලින් Copy කර ගෙන ආපු Codes ටික Paste කරන්න. ( Title එකට කැමති නම් නමක් දෙන්න , නැත්නම් නිකන්ම තියේන්න දෙන්න. )


6. ) දැන් Save එක ක්ලික් කරන්න.


7. ) මේකේ https://www.facebook.com/SevenNetWebSiteOfficialPage කියල තියේන එක විතරක් අයින් කරලා , ඔයාගේ බ්ලෝග් එකේ FB Page එකේ Link එක දෙන්න. ( අයින් කල යුතු Code එක විතරක් නිල් පාටින් පෙන්වා ඇත. )

var sec = 15 ලෙස පෙන්වා තියේන්නේ Facebook Pop Up Like Box එක පවතින කාලය වේ. ( තත්පර වලින්. ) [ මෙයද නිල් පාටින්ම පෙන්වා ඇත. ]
අපි මෙහිදි , මෙම Facebook Pop Up Like Box එක තත්පර 15කට සිමා කර ඇත. ඔබට ඕන නම් , එහි තිබේන 15 , කැමති තත්පර ගණනකට වෙනස් කල හැක. ( තත්පර 15ක් නම් ඉතා හොදයි. )

8. ) මේ Timer එක තියේන Facebook Pop Up Like Box එක ඔයාගේ සයිට් එකේ පෙන්වන්නේ නැති නම් , එසේ විමට හේතුව වෙන්නේ , මේ පහල තියේන Code එක ඔයාගේ සයිට් එකේ නැති නිසයි.

ඒ නිසා , මේ පහල Code එක Copy කර ගෙන , සයිට් එකේ Template කියන එකට යන්න.


<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.js"></script>

ඊට පස්සේ Key Board එකේන් Ctrl + F කියන 2ක ඔබන්න. දැන් , පොඩි කොටුවක් එවි.
අන්න එකේ </head> කියල ටයිප් කරලා , Enter එක ඔබන්න.
දැන් , ඒ </head> කියන Code එක පාට වෙලා පෙනේවි.
අන්න , ඒ </head> එකට උඩින් , අර කලින් Copy කරන් ආපු Code එක Paste කරන්න.
දැන් , ටෙම්ප්ලේට් එක Save කරන්න.

දැන් , ආපහු සයිට් එක Open කරල බලන්න.

දැන් , Timer එකත් එක්ක Facebook Pop Up Like Box එක බලා ගන්න පුලුවන්.


දැන් ඉතින් Timer එකක් නැති Facebook Pop Up Like Box එක බලන්න ඕන නම් , මෙතනින් යන්න.

හරි , දැන් එක දැක්කනේ..
ඉතින් , ඒ වගේ Timer එකක් නැති Facebook Pop Up Like Box එකක් ඔබේ බ්ලෝග් සයිට් එකට දා ගන්න ඕන නම් , මේ පහල විධියට කරන්න.

1. ) මුලින්ම මේ පහල Code එක Copy කරගන්න.


<!!------- Facebook Pop Up Like Box Without Timer By Seven Net - www.AllSevenNet.blogspot.com -------!!>
<style type="text/css">
* html #Trickstoostylepopupdiv {
position:absolute;
overflow:hidden;}
#Trickstoostylepopupdiv {
display:block; 
top:0px; 
left:0px;
width:100%;
height:100%; 
position:fixed;
background-color:none;
margin:0;
overflow-y:hidden;}
#Trickstoostylepopup {
background-color: #fff; 
overflow:none;
overflow:hidden;}
.Trickstoostylepopup {
width:333px;
overflow:hidden;
height:375px;
position:fixed;
top:45%; 
left:50%;
margin-top:-210px; 
margin-left:-200px; 
border: 10px solid #999;
padding: 20px;}
</style>
<!--[if lte IE 6]>
<style type="text/css">
/*<![CDATA[*/
html {overflow-x:auto;
overflow-y:hidden;}
/*]]>*/
</style>
<![endif]-->
<div id="Trickstoostylepopupdiv">
<div id="Trickstoostylepopup" class="Trickstoostylepopup">
<center>
<h3 class="title">
<a href="https://www.facebook.com/SevenNetWebSiteOfficialPage" target="_blank">Like Us Now !!
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-o4_pF2W6178/Ud-uksiX-sI/AAAAAAAABLQ/AMsZjEEoOKM/w291-h93-no/Like+Us+On+FB.jpg" /></a>
</h3>
</center>
<center>
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/SevenNetWebSiteOfficialPage&amp; width=300&amp;colorscheme=light&amp; show_faces=true&amp; border_color=%23ffffff&amp; stream=false&amp;header=false&amp; height=250" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; 
overflow:hidden;
width:300px;
height:216px;" allowtransparency="true">
</iframe>
</center>
<div style=" float:left; 
margin-left:0px; 
font-size:9px;
cursor:pointer;" >
<a style=" font-size:9px; 
color:#3B78CD;
text-decoration:none;" onmouseup="document.getElementById('Trickstoostylepopupdiv')
.style.display='none'">
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-FAY9AKcE7fE/Ud_JY_Or9qI/AAAAAAAABOM/MZnT6mX7lB0/w98-h37-no/Close+%2528+FB+Pop+Up+Box++2.jpg" />
</a>

<a href="http://allsevennet.blogspot.com/2013/09/FB-Pop-Up-Like-Box-WithOrWithout-Timer.html" target="_blank">
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-WeGeofp6z1M/Uf0-0OAF7oI/AAAAAAAABXo/ALmhIKEqOvc/w105-h33-no/Get+This.jpg"/></a>
</div>
</div>
</div>
2. ) දැන් , ඔබේ බ්ලෝග් එකේ Layout වලට යන්න.


3. ) ඊට පස්සේ , පැත්තකින් තියේන Add a Gadget කියන එක ක්ලික් කරන්න.

4. ) දැන් එන මෙනු එකේ පොඩ්ඩක් පහලට ගිහින් , HTML/JavaScript කියන එක ක්ලික් කරන්න.


5. ) දැන් , එන බොක්ස් එකේ , ලොකු කොටුව ඇතුලේ , අපි අර කලින් Copy කර ගෙන ආපු Codes ටික Paste කරන්න. ( Title එකට කැමති නම් නමක් දෙන්න , නැත්නම් නිකන්ම තියේන්න දෙන්න. )


6. ) දැන් Save එක ක්ලික් කරන්න.


7. ) මේකේ තැන් 2ක අපේ FB Page එකේ ලින්ක් එක තියේනවා.

අන්න ඒ තැන් 2කේම https://www.facebook.com/SevenNetWebSiteOfficialPage කියන ටික විතරක් අයින් කරල , ඔබේ සයිට් එකේ FB Page එකේ ලින්ක් එක දාන්න. ( අයින් කල යුතු Codes 2ක විතරක් නිල් පාටින් පෙන්වා ඇත. )
ඒ වගේම Like Us Now !! කියන තැනටත් , ඔබ කැමති ඕනැම දෙයක් දැමිය හැක. 
( මෙයද නිල් පාටින්ම පෙන්වා ඇත. )


අපි හිතනවා මේ Facebook Pop Up Like Box 2න් , 1ක් ඔබේ බ්ලෝග් සයිට් එකට දා ගන්න ඇති කියල.
ඉතින් , ඒ නිසා අනිවා Comment එකකුත් දාන්න.

Ref_banner 928x90

8 comments:

 1. Ela....Ela..Brow...meka nam niyamai aith itin kiyala wedak ne..me wede digatama karagena yanda kiyala mama kiyanawa......

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ravin - Ela Ela , Niyamai Bro !! :D

   Oyage Comment ekata , Bohomathma Sthuthi Saho !! :D

   Delete
 2. මේක Home Page එකට විතරක් Add කරන්නේ කොහොමද?
  මම දැම්මම හැම පෝස්ට් එකක් click කර්ද්දිම මේක pop up වෙනව..
  පුලුවනිද Home Page එකට විතරක් add කරගන්න.?
  Tx...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ape Yuthukama - මොනම Facebook Pop Up Like Box එකක්වත් Home Page එකේදි විතරක් Pop Up වෙන විහියට හදන්න බැ.

   ඒ නිසා , Facebook Pop Up Like Box එක සයිට් එක Refresh කරද්දි හෝ අලුත් පොස්ට් එකක් Open කරද්දි වගේ සැම අවස්ථාවකදිම Pop Up වෙනවා.

   මේ ක්‍රියාවලිය නිසා , ඔයාගේ සයිට් එකට වැඩිපුර Likes ලබා ගන්න පුලුවන්.
   ඒ නිසයි , Facebook Pop Up Like Box එක හැම අවස්ථාවකදිම Pop Up වෙන්නේ.

   Delete
 3. Replies
  1. Jeewan - Ela Ela , Niyamai !! :D

   Oyage Comment ekata , Bohomathma Sthuthi Saho !! :>)

   Delete
 4. Replies
  1. Hiran - Ela Ela , Niyamai !! :D

   Oyage Comment ekata , Bohomathma Sthuthi Saho !! :D

   Delete

Tweet Now !!