සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


ඕනැම ඇඩෝබ් CS5 හෝ CS6 සොෆ්ට්වෙයා එකක් කරදරයක් නැතුව Activate කරගන්න. [ Activate Any Adobe CS5 Or CS6 Software. ]


පහලින් ලබා දී තිබේන ලින්ක් එක මගින් ඔබට , ඔබේ ළග තියේන ඕනැම ඇඩෝබ් වැඩසටහනක් , කිසිදු කරදරයක් නැතිව ' Activate ' කර ගන්න පුලුවන්. 
කරන්න තියේන්නේ පහලින් ඔබට අවශ්‍ය කරන Adobe CS5 හෝ CS6 Crack File ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා , ' Crack ' ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගේන , ඇඩෝබ් වැඩසටහන ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියේන තැනට දාන එක විතරයි. එතකොට , ඇඩෝබ් වැඩසටහන Activate වෙනවා.

සමහර විට මෙය වැඩ කල හැකි වන්නේ ඇඩෝබ් CS5 වෙනකම් තියේන ඇඩෝබ් වශන්ස් එක්ක විතරක් වෙන්න පුලුවන්. ඒ නිසා ඇඩෝබ් CS6 පාවිච්චි කරන අය , CS6 Crack ෆයිල් එක , දෙවෙනියට තියේන ලින්ක් එකේන් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න. 

You can Activate an Any Adobe CS5 or CS6 Software by using this Crack. 
So , You Must Follow this Below Steps.

Click below Links to Free Download Adobe CS5 or CS6 Crack.

* මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කලින් , මේ පිටුවේම උඩ තියේන අර සැලකිය යුතුයි සටහන හරියටම කියවලා ඉන්න.

* Before You Download This , Please Read That Considerable Note In Top Of This Page.

#. Free Download Adobe CS5 Crack File.

#. Free Download Adobe CS6 Crack File.

CS5 වල භාවිතා කරන ආකාරය.

 1 පියවර  - මුලින්ම ඇඩෝබ් වැඩසටහන ට්‍රයල් මොඩ් එක , සිලේක්ට් කර ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඒ  වගේම International English සිලේක්ට් කරන්න. " Install This Product as a Trial " and choosing Language "   International English ".

2 පියවර  - සෙටප් එක ඉන්ස්ටෝල් වි අවසන් වු පසු , Any Adobe CS5 Activater ෆොල්ඩර් එකේ තියේන Activation Blocker එක ක්ලික් කරන්න.

3 පියවර  - දැන් ඇඩෝබ් වැඩසටහන ඉන්ස්ටෝල් කරපු තැනට , ඔබේ බිට් වර්ශන් ( 32 Bit Or 64 Bit ) එකට ගැලපෙන ක්‍රැක් ෆයිල් එක කොපි කරන්න.
 
ඇඩෝබ් වැඩසටහන ඉන්ස්ටෝල් වි තිබිය හැකි වන්නේ  - C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5


 How To Use For CS5.

Step 01  - Install Adobe Programme In trial mode by selecting "Install This Product as a Trial"and choosing Language "International English.

Step 02  - After Setup Finished Click On Activation Blocker.

Step 03  - Now Copy right bit version ( 32 Bit Or 64 Bit ) Crack file to your Adobe Programme files directory.
   
( It's Be - C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5 )CS6 වල භවිතා කරන ආකාරය. 

1 පියවර  - මුලින්ම ඇඩෝබ් වැඩසටහන ට්‍රයල් මොඩ් එක , සිලේක්ට් කර ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඒ  වගේම International English සිලේක්ට් කරන්න. " Install This Product as a Trial " and choosing Language "   International English ".

2 පියවර  - දැන් ඇඩෝබ් වැඩසටහන ඉන්ස්ටෝල් කරපු තැනට , ඔබේ බිට් වර්ශන් ( 32 Bit Or 64 Bit ) එකට ගැලපෙන ක්‍රැක් ෆයිල් එක කොපි කරන්න.

ඇඩෝබ් වැඩසටහන ඉන්ස්ටෝල් වි තිබිය හැකි වන්නේ  C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6


How To Use For CS6.

Step 01  - Install Adobe Programme In trial mode by selecting "Install This Product as a Trial"and choosing Language "International English.

Step 02  - Now Copy right bit version ( 32 Bit Or 64 Bit ) Crack file to your Adobe Programme files directory.
   
( It's Be - C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6 )මෙම Adobe CS5 හෝ CS6 Crack ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත් 
පසු , ඔබේ පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක විමට WinRar තිබිය යුතුයි. WinRar නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනිමට පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
After you Downloaded this Adobe CS5 or CS6 Crack , you need WinRar to get this Adobe CS5 or CS6 Crack
So , If you haven't WinRar , Click below Link to Download WinRar.1. ) ඩවුන්ලෝඩ් කරගත් WinRar පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න.
2. ) ඉන් පසු Adobe CS5 හෝ CS6 Crack ෆයිල් එක උඩට ගොස් 
      Right ක්ලික් කරන්න. එවිට එන මෙනු එකේන් Extract Files 
      තෝරන්න.
3. ) එවිට එන Extraction path and options බොක්ස් එකේන් ෆයිල් 
      එක Extract විය යුතු තැන ලබා දි , OK ක්ලික් කරන්න. ඉන් පසු , 
      ඔබ තෝරා දුන් තැනට ගිය විට ඔබට මෙම ෆයිල් එක දැක ගත හැක.

1. ) After you Downloaded WinRar , Install it to your 
      Computer.

2. ) Now go to Adobe CS5 or CS6 Crack File Downloaded File 
      & Click Right on it. Now you can see a menu. 

      So , choose now Extract Files from this menu.
3. ) Now you can see an Extraction path and options Box. So , 
      Now Choose a place to Extract this Adobe CS5 or CS6 Crack File & click OK. 
After Extract Completed , go to your chosen place you have chosen before. 

Now you can See Adobe CS5 or CS6 Crack File. )

4 Comments:

Tweet Now !!