සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


Titanic ( 1997 ) මුවි එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Titanic ( 1997 ) Movie. ]


ටයිටැනික් මුවි එක නිකුත් වුනේ 1997. දැනට , මේ මුවි එකට අදාල වුන ටයිටැනික් නැව ගිලිලා අවුරුදු 100 ක් වෙනවා. ඒ , නිසා තමයි සෙවන් නෙට් එකේන් ටයිටැනික් මුවි එක පරන වුනත් , නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දුන්නේ. මේ ටයිටැනික් මුවි එක අදින් තව කොච්චර කාලයක් ගියත් , ටයිටැනික් මුවි එකේ හා ටයිටැනික් නැවේ ප්‍රසිද්ධිය අඩු වන එකක් නැ.

ඔබට මෙහිදි ලබා දි තිබේන්නේ , මෙම මුවි එකේ ටොරන්ට් ෆයිල් එක වේ.
This Is A Torrent File Of This Movie.
( Movie Size - 712MB )

Beginning with treasure hunter Brock Lovett (Bill Paxton) searching the Titanic wreck for the fabled necklace named the Heart of the Ocean, the Titanic movie features actual footage of the wreckage. After recovering a safe that was thought to belong to first class passenger Caledon ‘Cal’ Hockley, played by Billy Zane, Lovett hopes to find the Heart of the Ocean contained within. He finds nothing but soggy bank statements and a sketch of a naked woman wearing the necklace, and Love believes that he has hit a dead end.

A woman by the name of Rose Calvert (Gloria Stuart) sees Lovett on the news and contacts him. Lovett is uninterested in what she has to say at first, but becomes intrigued when she tells him that she is the woman in the drawing. After being flown in to tell her story, we learn that Rose Calvert was once Rose DeWitt Bukater and was a first class passenger on the Titanic. She beings telling her experience on the doomed vessel.


* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
' How To Download Torrent '

* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.
' How To Download Torrent '

0 Comments:

Tweet Now !!