සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


දැනට ලෝකයේ බිහි වු හොදම චිත්‍රපටි ගැන දැන ගෙනම , ඒවා සියල්ලම සිංහල උපසිරැසි සමග නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.


මුලින්ම , මේ 2014 නව වර්ෂය ඔබ සැමට සුභ නව වසරක් වෙන්න කියල කියනවා. :D

ඉතින් , මම 2014 මුල්ම පොස්ට් එක විධියට දෙන්න හිතුවේ කාටත් හරි වටින වැදගත් හොද දෙයක්.
ඔයාලා කවුරුත් චිත්‍රපටි බලවනේ. ඉතින් , ඒ නිසා , දැනට ලෝකයේ නිර්මාණ කර තිබේන පට්ටම සුපිරි , හොදම චිත්‍රපටි ගැන තමයි , අද අපි කියන්නේ. :D

Download Torrent File Of This Movie කියන එක ක්ලික් කරල , ඒ ෆිල්ම් එකට අදාල Torrent File එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක.

Titanic 1. ( 1997 )
අධ්‍යක්ෂක - James Cameron.
ප්‍රධාන චරිත - .
IMDb Rank එක - 7.7
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Fast & Furious 1 , 2 , 3 , 4 , 5 & 6. ( 2001 - 2013 )
අධ්‍යක්ෂක - Justin Lin.
ප්‍රධාන චරිත -  ,  , .
IMDb Rank එක - 1 - 6.5 / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - / 6 - .
Download Torrent File Of This Movie - 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06
Get Sinhala Sub Tittles - 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

Pirates of the Caribbean 1 , 2 , 3 & 4.  ( 2003 - 2011 )
අධ්‍යක්ෂක - Gore Verbinski.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 1 - 8.1 / 2 - / 3 - / 4 -
Download Torrent File Of This Movie - 01 / 02 / 03 / 04.
Get Sinhala Sub Tittle - 01 / 02 / 03 / 04 

Babel. ( 2006 )
අධ්‍යක්ෂක - Alejandro González Iñárritu.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 7.5
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

The Wild. ( 2006 )
අධ්‍යක්ෂක - Steven Williams.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 5.4
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Up. ( 2009 )
අධ්‍යක්ෂක - Pete Docter.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 8.3
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

G.I. Joe. ( 2009 - 2013 )
අධ්‍යක්ෂක -  , .
ප්‍රධාන චරිත -    ,   .
IMDb Rank එක - 1 - 5.8 / 2 - 5.9
Download Torrent File Of This Movie - 01 / 02.
Get Sinhala Sub Tittle - 01 / 02

Titanic 2. ( 2010 )
අධ්‍යක්ෂක - Shane Van Dyke.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 1.6
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

The Expendables 1 & 2. ( 2010 - 2012 )
අධ්‍යක්ෂක - Simon West.
ප්‍රධාන චරිත -    ,  .
IMDb Rank එක - 1 - 6.5 / 2 - 6.8
Download Torrent File Of This Movie - 01 / 02.
Get Sinhala Sub Tittle - 01 / 02

Real Steel. ( 2011 )
අධ්‍යක්ෂක - Shawn Levy.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 7.1
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Sanctum. ( 2011 )
අධ්‍යක්ෂක - Alister Grierson.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 5.8
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Immortals. ( 2011 )
අධ්‍යක්ෂක - Tarsem Singh.
නිෂ්පාදනය -
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 6.1
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Mission Impossible - Ghost Protocol. ( 2011 )
අධ්‍යක්ෂක - Brad Bird.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 7.4
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Man On A Ledge. ( 2012 )
අධ්‍යක්ෂක - Asger Leth.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 6.6
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Safe. ( 2012 )
අධ්‍යක්ෂක - Boaz Yakin.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 6.5
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Argo. ( 2012 )
අධ්‍යක්ෂක - Ben Affleck.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 7.9
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Batteleship. ( 2012 )
අධ්‍යක්ෂක - Peter Berg.
ප්‍රධාන චරිත -    , Rihana ( Singer )
IMDb Rank එක - 5.9
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Chines Zodiac. ( 2012 )
අධ්‍යක්ෂක - .
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 6.3
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

The Dictor. ( 2012 )
අධ්‍යක්ෂක - Larry Charles.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 6.4
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

The Avengers. ( 2012 )
අධ්‍යක්ෂක - Joss Whedon.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 8.2
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Stolen. ( 2012 )
අධ්‍යක්ෂක - Simon West.
නිෂ්පාදනය -
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 5.5
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Madagascar 3 - Europe's Most Wanted. ( 2012 )
අධ්‍යක්ෂක - Eric Darnell Conrad Vernon ,Tom McGrath.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 7.0
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Monsters University. ( 2013 )
අධ්‍යක්ෂක - Dan Scanlon.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 7.5
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

The Hobbit - The Desolation of Smaug. ( 2013 )
අධ්‍යක්ෂක - Peter Jackson.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 8.2
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Iron Man 3. ( 2013 )
අධ්‍යක්ෂක - Shane Black.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 7.4
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Now You See Me. ( 2013 )
අධ්‍යක්ෂක - Louis Leterrier.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 7.3
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

White House Down. ( 2013 )
අධ්‍යක්ෂක - Roland Emmerich.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 6.4
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Olympus Has Fallen. ( 2013 )
අධ්‍යක්ෂක - Antoine Fuqua.
නිෂ්පාදනය -
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 6.5
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

The Great Gatsby. (2013)
අධ්‍යක්ෂක - .
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 7.4
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Vehicle 19. ( 2013 )
අධ්‍යක්ෂක - Mukunda Michael Dewil.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 4.8
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

A Good Day To Die Hard. ( 2013 )
අධ්‍යක්ෂක - John Moore.
නිෂ්පාදනය -
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 5.4
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Despicable Me 2. ( 2013 )
අධ්‍යක්ෂක - Pierre Coffin Chris Renaud.
ප්‍රධාන චරිත -   . 
IMDb Rank එක - 7.6
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

Chennai Express. ( 2013 )
අධ්‍යක්ෂක - Rohit Shetty.
ප්‍රධාන චරිත -   .
IMDb Rank එක - 6.1
Download Torrent File Of This Movie.
Get Sinhala Sub Tittle.

මේකේ දැනට ලෝකයේ බිහි වු හොදම චිත්‍රපටි සියල්ලම නැ. 
ඒවා , සියල්ලම දාන්න ගියෝත් , මේ පොස්ට් එකේ දිග හිතා ගන්නවත් බැ. :-B 

කොහම හරි , ඔබත් පට්ටම සුපිරි ෆිල්ම් බලල තියේනවා නම් ඒවායේ නම් මෙතන නැත්නම් , ඒ ෆිල්ම් වල නම් මෙතන දාන්න සහෝලා !! :D


Ref_banner 928x90

9 comments:

 1. එල පෝස්ට් එකක්...එන්න අපේ බ්ලොග් එකටත් http://cyberzonelanka.blogspot.com/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tharindu - ඔයාගේ Comment එකට , බෝහෝමත්ම ස්තුතියි සහෝ !! :D

   ඔයාලගේ සයිට් එකත් හොදයි !! :D

   Delete
 2. Good post කොල්ලො අපෙ බ්ලොගිය
  …http://hotldv.blogspot.com/

  ReplyDelete
  Replies
  1. ලහිරු - ඔයාගේ Comment එකට , බෝහෝමත්ම ස්තුතියි සහෝ !! :d

   ඔයාගේ සයිට් එකත් හොදයි !! :d

   Delete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. wade ela saho. oyala mama hadapu sub eketh (immortals) link eka deela thiyenawa. ehema kalata kamak na. mokada dn godak aya api hadana sub eyalage namin danawa. oyala ehema nokarapu eka gana sathutui.wade ela. thawa film walata link demu... :)

   Delete
  2. Saman - Ela Ela , Niyamai !! :D

   Aniwa , Api dannawane Sub ekak hadanna , Oyala Mahansi wena tharama.
   E nisa , e Mahansiye Gaurayawa , Oyalata thamai Labenna ona. e nisai , Sub Original vidiyatama damme.

   Hari Hari , Aniwa Api thawa Films ekathu karannam.

   E wagema , Oyage Comment ekata , Bohomathma Sthuthi Saho !! :>)

   Delete
 4. sthuthi bro. plzz thwa danawada plzz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nipuna - Ela Ela , Niyamai !! :D

   Hari , Api 2015 Hodama Movies , Sinhala Subtitles ekkama dennam.

   Oyage Comment ekata , Bohomathma Sthuthi Saho !! :D

   Delete

Tweet Now !!