සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


Doom 3 පරිගණක ක්‍රිඩාව නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Doom 3 - PC Game. ]

The story of Doom 3 is basically a remake or re-imagining of the original Doom. It is told from a first person perspective and takes place on Mars in the year 2145. A military-industrial corporation has set up a scientific research facility to develop fields such as teleportation, biological research and advanced weapons design. The Marine Corps also stations troops on Mars for security and the fact that the UAC ( Union Aerospace Corp) does a lot of unique military testing, including weapons (i.e. the BFG9000). However, the primary work at the facility is experimenting with teleportation. Unfortunately, these experiments end up opening a gateway to Hell, resulting in a catastrophic invasion by demons. The player, a lone space marine, must fight through the base and find a way to stop the demons from attacking Earth. The player eventually fights his way into Hell itself, and once there obtains an artifact called the Soul Cube. This device is taken from a guardian. The player then teleports back to Mars to learn more of the origins of this hellish invasion. The Soul Cube is then used to kill the mastermind behind the invasion. the Cyberdemon.


0 Comments:

Tweet Now !!